ENGLISH
Hafan

Rhiant: Trefn Apelio

TREFN APELIO CYNHADLEDD AMDDIFFYN PLANT CEREDIGION

Os dymuna rhiant, gofalydd neu blentyn gwyno am weithrediad a chasgliadau Cynhadledd Amddiffyn Plant, e.e. y penderfyniad i roi enw’ch plentyn ar Gofrestr Amddiffyn Plant Ceredigion, neu gategori’r cofrestru, dylid gwneud hyn yn unol â threfn Apelio Bwrdd Lleol Diogelu Plant Ceredigion. Amlinellir y Drefn Apelio isod:-

 • Mae gan unrhyw riant/gofalydd neu blentyn sy’n ddigon aeddfed ac yn medru deall, sy’n teimlo iddo/iddo gael cam o ganlyniad i benderfyniad y Gynhadledd Amddiffyn Plant parthed cofrestru neu ddad-gofrestru, yr hawl i apelio.

 • Yn gyntaf, dylai’r person sy’n dymuno herio penderfyniad y gynhadledd drefnu cyfweliad â Chadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant o fewn 21 diwrnod o ddod yn ymwybodol o’r penderfyniad at ddiben trafod y rheswm dros y penderfyniad a’u cwyn. Efallai y dymuna’r person ddod â rhywun gyda hwynt i’w cefnogi, megis ei g/chyfreithiwr/wraig. Gall Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant wneud cais ar i Gyfreithiwr/wraig y Sir fod yn bresennol. Cyfeiriad Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant yw: -

Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant,
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion,
Minaeron,
Rhiwgoch,
Aberaeron. SA46 0DY.
01545 574000

 • Yn ail, os yw’r person yn parhau i deimlo iddo/iddi gael cam yn dilyn y cyfarfod gyda ChadeiryddBwrdd Lleol Diogelu Plant Ceredigion, dylai ef/hi hysbysu Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant yn ysgrifenedig o fewn 10 niwrnod o’i f/bwriad i apelio. Y cyfeiriad yw: -

Cadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Ceredigion,
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion,
Minaeron,
Rhiwgoch,
Aberaeron. SA46 0DY.

 • Yn drydydd, 10 niwrnod wedi derbyn yr hysbysiad ynglŷn â’r apêl, bydd Cadeirydd BLlDP
  yn galw cyfarfod o’r Panel Apêl. Bydd y panel yn cynnwys 3 neu 4 person sydd â phrofiad yn y maes amddiffyn plant a bydd yn cynnwys o leiaf un uwchgynrychiolydd o Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion ac un cynrychiolydd iechyd. Yn ogystal, rhoddir ystyriaeth i gydbwysedd o ran hil a rhyw, er mwyn adlewyrchu hawliau’r sawl sy’n apelio. Bydd Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant yn bresennol er mwyn cynorthwyo’r panel gyda materion yn ymwneud â phroses y gynhadledd a’r broses benderfynu.

 • Gellir ymestyn y cyfyngiadau amser a grybwyllir uchod drwy gytundeb ar y cyd rhwng y ddwy ochr.

Bydd yr apêl yn dilyn y drefn ganlynol: -

 • Bydd aelodau’r Panel Apêl yn ethol Cadeirydd ar gyfer y gwrandawiad o’i aelodau, a lle bo hynny’n briodol, bydd gan y Cadeirydd bleidlais fwrw.
 • Yn gyntaf, bydd y Cadeirydd etholedig yn penderfynu ar gynnwys yr apêl.
 • Yna, rhoddir y cyfle i’r sawl sy’n apelio wneud datganiad, i ofyn cwestiynau ac i alw ar dystiolaeth sy’n ymwneud â’i g/chwyn.
 • Fel y barno Cadeirydd y Panel Apêl yn ddoeth, gellir rhoi’r hawl i Gadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant ofyn cwestiwn i’r sawl sy’n apelio.
 • Er mwyn cynorthwyo’r panel a’r sawl sy’n apelio, bydd Cadeirydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant yn cyflwyno’r prif bwyntiau a’r penderfyniad a wneir yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant, a, chrynodeb o’r prif bwyntiau a wneir yn y cyfarfod gyda’r rhiant a gaeth gam yn dilyn y gynhadledd. Bydd gan y sawl sy’n apelio y cyfle i ofyn cwestiynau.
 • Drwy’r Cadeirydd, gall aelodau’r panel, ar unrhyw adeg yn ystod y gwrandawiad, ofyn cwestiwn.
 • Daw’r gwrandawiad i ben gydag anerchiad terfynol gan y sawl sy’n apelio os ystyrir fod hynny’n briodol. Wedi hyn, bydd pawb, heblaw am y panel, yn ymneilltuo.

Daw’r Panel Apêl i un o’r casgliadau canlynol: -

 • Bod cofrestru/dad-gofrestru yn briodol.
 • Y dylai’r gynhadledd ailymgynnull er mwyn ystyried ei phenderfyniad i gofrestru/dad-gorestru.
 • Bydd Cadeirydd y Panel Apêl yn hysbysu’r sawl sy’n apelio o’r penderfyniad ar lafar, a hynny ar ddiwedd y cyfarfod.

Hysbysir y canlynol ynglŷn â phenderfyniad y panel yn ysgrifenedig, a hynny heb oedi:

 • Y sawl sy’n apelio, a’r plentyn, yn ddibynnol ar oedran a’i (d)dealltwriaeth o’r mater.
 • Aelodau’r Gynhadledd Amddiffyn Plant.
 • Os penderfynir y bydd y Gynhadledd Amddiffyn Plant yn ailymgynnull, rhaid amlinellu’r rhesymau dros hyn yn llawn yn yr ohebiaeth.
 • Ym mhob achos, bydd pob argymhelliad a phenderfyniad a wneir yn y gynhadledd amddiffyn plant – cofrestru/ad-gofrestru mewn grym drwy’r broses apêl.
 • Ni fydd modd apelio ymhellach yn erbyn penderfyniad terfynol y gynhadledd a ailalwyd. Fodd bynnag, rhaid hysbysu aelodau’r Panel Apêl a’r BLlDP
  ynglŷn â’r casgliad, er mwyn ystyried a oes angen unrhyw newidiadau trefniadol eraill.