ENGLISH
Hafan

Rhiant: Cynadleddau Amddiffyn Plant

Gwybodaeth I Rieni A Gofalwyr

Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol wedi dweud wrthych chi fod eich plentyn yn mynd i gael ei drafod mewn cyfarfod o’r enw Cynhadledd Amddiffyn Plant. Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth i chi am: -

 • Bwrpas y gynhadledd; beth fydd yn digwydd yno; a phwy fydd yno.
 • Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau.
 • Beth allai ddigwydd nesaf.

Yng Ngheredigion rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr. Mae’n bwysig bod pawb sy’n ymwneud â phlant yn cydweithio er mwyn eu cadw’n ddiogel.

Uwchlaw popeth arall, rhaid i hawliau’r plentyn ddod yn gyntaf.

Rydym yn sylweddoli bod hon yn gyfnod anodd iawn i rieni, a gobeithio bod yr wybodaeth hon yn eich helpu i ddeall rhagor am Gynadleddau Amddiffyn Plant. Serch hynny, os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, gofynnwch i’r Gweithiwr Cymdeithasol.

Beth Yw Cynhadledd Amddiffyn Plant?

 • Mae Cynhadledd Amddiffyn Plant yn gyfarfod a drefnir gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn dilyn codi pryderon am ofal neu ddiogelwch eich plentyn, ac ar ôl cynnal ymchwiliadau amddiffyn plant. Yn dilyn yr ymchwiliadau hyn, y gallai’r Heddlu wedi bod ynghlwm â nhw, mae’r penderfyniad i gynnal cynhadledd yn cael ei wneud oherwydd y gallai eich plentyn barhau i fod mewn perygl o niwed.
 • Caiff Cynhadledd Amddiffyn Plant ei threfnu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 • Cyn cynnal cynhadledd bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn anfon gwahoddiad ysgrifenedig atoch, ac esbonio’r rhesymau i chi.
 • Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn ysgrifennu adroddiad i’r gynhadledd. Bydd ef/hi yn dangos yr adroddiad i chi cyn y gynhadledd, a’i drafod gyda chi.
 • Os bydd gennych chi broblemau trefnu rhywun i ofalu am eich plant pan fyddwch yn y cyfarfod bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn eich helpu gyda’r trefniadau.

Beth Sy’n Digwydd Yn Y Gynhadledd Amddiffyn Plant?

Cewch gyfle yn y gynhadledd i gwrdd â gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’ch plentyn a fydd yn rhannu gwybodaeth sy’n deillio o’r ymchwiliad amddiffyn plant, ac unrhyw wybodaeth bwysig arall.

Yn y gynhadledd: -

 • Bydd Cadeirydd y Gynhadledd yn eich gweld cyn y cyfarfod i esbonio beth fydd yn digwydd. Ceisiwch gyrraedd o leiaf 15 munud cyn y cyfarfod os gwelwch yn dda.
 • Bydd pawb yn y cyfarfod yn cyflwyno ei hun.
 • Bydd y gweithwyr proffesiynol a’r ymarferwyr yn cyflwyno eu hadroddiadau a rhannu eu gwybodaeth.
 • Os dymunwch, cewch gyfle i ymateb i’r adroddiadau a rhannu unrhyw wybodaeth.
 • Bydd y gynhadledd wastad yn gofyn am safbwynt y teulu, ac yn rhoi ystyriaeth iddo.
 • Bydd y gynhadledd yn penderfynu a gaiff enw eich plentyn ei roi ar Gofrestr Amddiffyn Plant Ceredigion.
 • Os caiff enw eich plentyn ei roi ar y gofrestr bydd Cynllun Amddiffyn Plant yn cael ei lunio gyda chi er mwyn lleihau’r perygl o niwed i’ch plentyn.
 • Os na chaiff enw eich plentyn ei roi ar y gofrestr cynhelir trafodaethau gyda chi er mwyn penderfynu a fydd angen rhagor o gymorth a chynhaliaeth ar y plentyn a/neu’r teulu.
 • Os caiff enw eich plentyn ei roi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant pennir dyddiad ar gyfer Cynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant ymhen tri mis.
 • Bydd y cyfarfod yn debygol o para am 1 i 2 awr.

Pwy Fydd Yno?

Bydd person gyda thipyn o wybodaeth am, a phrofiad o, amddiffyn plant, ond sydd ddim wedi bod yn rhan o’r ymchwiliad, yn cadeirio’r gynhadledd.

Bydd pobl sy’n gweithio gyda chi a’ch teulu, ac sy’n gallu cyfrannu gwybodaeth ddefnyddiol i’r cyfarfod, yn cael eu gwahodd. Byddwch yn adnabod o leiaf rai o’r bobl yn y cyfarfod, fel yr Ymwelydd Iechyd, y Nyrs Ysgol, y Meddyg Teulu, Heddwas a’r Gweithiwr Cymdeithasol.

Mae pobl eraill yn cael eu gwahodd i’r cynadleddau am fod ganddyn nhw brofiad o amddiffyn plant ac am eu bod yn gallu rhoi cyngor i’r gynhadledd. Bydd y rhain yn debygol o gynnwys nyrs sy’n arbenigo mewn amddiffyn plant a chyfreithiwr o Gyngor Sir Ceredigion.

Ydw I’n Gallu Dod?

Bydd rhieni ac unrhyw un arall gyda chyfrifoldeb rhieniol yn cael eu hannog i fynychu’r cyfarfod a chyfrannu iddo. Mae’ch barn yn bwysig wrth helpu i benderfynu beth i’w wneud.

Mae croeso i chi ddod â ffrind neu berthynas i’ch cefnogi. Weithiau, bydd pobl am ddod â’u cyfreithiwr, sy’n gallu bod yn bresennol fel cefnogwr.

Os na allwch ddod bydd clywed eich barn yn dal yn bwysig. Efallai y byddwch am ddweud wrth eich gweithiwr cymdeithasol neu roi’ch safbwynt mewn du a gwyn. Bydd Cadeirydd y Gynhadledd yn darllen hon i’r cyfarfod. Ar ôl y cyfarfod bydd y gweithiwr cymdeithasol yn rhoi gwybod i chi am beth sydd wedi digwydd, a bydd hyn yn cael ei gadarnhau mewn du a gwyn.

Beth Sy’n Digwydd Os Nad Saesneg Yw Fy Iaith Gyntaf, Neu Os Oes Problem Gennyf I Siarad Neu Glywed, Neu Fod Gennyf Unrhyw Anghenion Arbennig Eraill?

Os byddwch am gynnal y cyfarfod yn y Gymraeg bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i drefnu hynny. Bydd cofnodion y cyfarfod yn cael eu cyfieithu drosoch chi.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn trefnu cyfieithydd, neu unrhyw drefniadau ymarferol eraill i ddiwallu eich anghenion unigol, er mwyn eich helpu i gymryd rhan yn y cyfarfod.

Ydy Plant Yn Dod?

Fel arfer, bydd plant dros oedran ysgol uwchradd yn cael eu gwahodd i fynychu eu cynadleddau a chyfrannu iddyn nhw.

Bydd pobl ifanc a phlant iau sydd ddim am ddod yn cael eu gofyn am eu barn, a bydd pawb yn cael cyfle i glywed hon os dyna yw dymuniad y plentyn.

Cyfrinachedd

Mae unrhyw wybodaeth a gaiff ei rhannu yn y gynhadledd yn gyfrinachol ac nid yw’n cael ei rhannu y tu allan i’r cyfarfod oni bai am resymau amddiffyn plant neu am resymau cyfreithiol. Os byddwch am rannu gwybodaeth o’r gynhadledd i’r dibenion hynny rhaid i chi gael caniatâd gan Gadeirydd y Gynhadledd

Bydd rhywun sy’n dod gyda chi fel cefnogwr yn clywed gwybodaeth bersonol a chyfrinachol amdanoch chi, felly bydd gofyn i chi fod yn gysurus y byddan nhw’n cadw’r wybodaeth yn gyfrinachol.

Bydd copi o benderfyniadau’r gynhadledd yn cael eu hanfon atoch o fewn 10 diwrnod gwaith. Bydd y cofnodion, cofnod ysgrifenedig o’r gynhadledd, yn cael eu hanfon yn nes ymlaen. Unwaith eto, ni ddylai’r cofnodion gael eu rhoi na’u dangos i neb heb ganiatâd Cadeirydd y Gynhadledd.

Beth Sy’n Digwydd Fel Canlyniad I’r Gynhadledd?

Os penderfynir nad yw’r gofidiau am eich plentyn neu’ch plant yn rhy ddifrifol, nac yn debygol o fod yn ddifrifol yn y dyfodol, yna fydd dim byd yn digwydd. Efallai y bydd rhywun yn awgrymu cymorth neu gynhaliaeth i’ch teulu. Eich penderfyniad chi fydd derbyn hyn ai peidio.

Os credir bod eich plentyn wedi cael niwed neu ei fod mewn perygl o gael niwed yn y dyfodol, caiff penderfyniad ei wneud i roi enw eich plentyn ar Gofrestr Amddiffyn Plant Ceredigion. Os byddwch yn anghytuno â’r penderfyniad hwn caiff hyn ei gofnodi a byd bydd gennych yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Beth Yw Cofrestr Amddiffyn Plant A Sut Mae’n Effeithio Ar Fy Mhlentyn A Minnau?

Mae pob Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn cadw Cofrestri Amddiffyn Plant.

Mae’r Gofrestr Amddiffyn Plant yn rhestr gyfrinachol o enwau plant y credir eu bod wedi’u cam-drin neu eu bod yn debygol o gael eu cam-drin yn y dyfodol. Pan gaiff enw plentyn ei roi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi awgrymu bod y perygl yn cael ei ddisgrifio fel cam-drin neu esgeuluso corfforol, rhywiol neu emosiynol.

Prif ddiben y Gofrestr Amddiffyn Plant yw datblygu Cynllun Amddiffyn Plant, sy’n cynnig i chi a gweithwyr proffesiynol eraill y cyfle i weithio mewn partneriaeth er mwyn lleihau’r perygl o unrhyw niwed i’ch plentyn / plant, ac yn eich cynnal chi a’ch teulu.

Caiff Gweithiwr Cymdeithasol ei enwi fel Gweithiwr Allweddol. Y gweithiwr cymdeithasol fydd yn gyfrifol am weithio gyda chi a’ch plentyn, a bydd yn galw gyda chi’n rheolaidd er mwyn gorffen y gwaith sydd wedi’i gynllunio.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn trefnu Grŵp Craidd o bobl i weithio’n agos gyda chi a’ch plentyn. Byddant y cwrdd i drafod cynnydd, a gwneud cyfraniad i asesu.

Mae gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr am weithio gyda chi am mai dyma’r ffordd orau o amddiffyn plant a thrafod problemau.

A All Fy Mhlentyn Gael Ei Gymryd Oddi Wrthyf I Os Yw Ar Y Gofrestr?

Ym mwyafrif llethol yr achosion NA. Mae’n annhebygol iawn y bydd y gynhadledd yn cymeradwyo hyn. Dim ond pan fydd pryder sylweddol iawn am niwed difrifol y bydd y gynhadledd yn argymell i’r Gwasanaethau Cymdeithasol y dylent geisio am Orchymyn Llys i gymryd plentyn o’i deulu. Dim ond pan na fydd dewis diogel arall y caiff hyn ei wneud.

Nod y gynhadledd yw cytuno gyda chi ynghylch yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau bod eich plentyn yn saff, a’i fod yn cael gofal digonol o fewn y teulu.

Am Ba Hyd Y Bydd Fy Mhlentyn Yn Aros Ar Y Gofrestr Amddiffyn Plant?

Cynhelir Cynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant dri mis ar ôl i enw eich plentyn gael ei roi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ac o leiaf bob chwe mis ar ôl yr adolygiad cyntaf. Bydd adolygiad yn ystyried a yw eich plentyn o hyd mewn perygl o niwed, neu a yw’r Cynllun Amddiffyn Plant wedi lleihau’r perygl, a’i bod yn saff i dynnu enw eich plentyn oddi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.

Beth Allaf Ei Wneud Os Dwi’n Anghytuno  Phenderfyniad Y Gynhadledd Amddiffyn Plant?

Os na chytunwch â phenderfyniadau’r gynhadledd mae gennych hawl i apelio yn eu herbyn. Bydd Cadeirydd y Gynhadledd yn rhoi copi o’r Drefn Apelio i chi yn y gynhadledd. Mae hi hefyd ar gael ar y wefan hon, neu efallai yr hoffech ofyn i’r Gweithiwr Cymdeithasol am gopi.

Os byddwch am wneud awgrym, cynnig sylw neu gwyno am unrhyw ran o’r gwasanaeth a gawsoch gan unrhyw asiantaeth a oedd yn rhan o’r broses, dylech ofyn am drefn gwyno’r asiantaeth.

Gellir cysylltu â Swyddog Cwynion Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn:

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion.,
Minaeron,
Rhiwgoch,
Aberaeron.
Ffôn: 01545 574000
E-bost: complaints.dss@ceredigion.gov.uk

Cofiwch:

Os oes rhywbeth nad ydych chi’n ei ddeall am y gynhadledd amddiffyn plant, gofynnwch i’ch gweithiwr cymdeithasol a fydd yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau.

Mae’ch barn yn cyfrif. Eich plentyn chi fydd yn cael ei drafod yn y gynhadledd, ac mae cyfrifoldeb arnoch chi i gyfrannu, a hawl gennych i wneud.

Cydweithio rhwng pawb fydd y ffordd orau o ddatrys y problemau sydd wedi arwain at y gynhadledd hon.

Ymhle Y Gallaf Gael Cyngor Annibynnol A Rhagor O Wybodaeth?

Cyfreithiwr sydd yn aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith – gwefan www.solicitors-online.com

Canolfan Cynghori leol Aberystwyth ar 01970 612817 neu Aberteifi ar 01239 613707.

Llinell Gymorth y Grŵp Hawliau Teulu - rhadffôn 0800 731 1696 (ar agor Llun - Gwener, 1.30 – 3.30 pm.) neu www.frg.org.uk