ENGLISH
Hafan

Rhiant: YMCHWILIADAU AMDDIFFYN PLANT.

Ar gyfer pwy y mae’r canllawiau hyn?

Mae’n debygol eich bod yn darllen y canllawiau hyn am fod rhywun wedi cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol a dweud wrthyn nhw y gallai eich plentyn fod mewn perygl o niwed, neu y gallech chi fod yn cael problemau gofalu ar ôl eich plentyn. Beth bynnag sydd wedi digwydd, neu heb ddigwydd, mae’n debygol eich bod yn annifyr, yn flin a/neu’n teimlo’n ofnus. Gobeithio y bydd y canllawiau hyn yn rhoi gwell syniad i chi am yr hyn sy’n digwydd a pham, ac y bydd yn eich helpu i fagu agwedd gadarnhaol at bethau.

Os bydd rhywbeth nad ydych chi’n ei ddeall, neu os bydd gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â Gwasanaeth Asesu a Chefnogi Teuluoedd a Phlant Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion ar 01545 574000 a bydd gweithiwr cymdeithasol yn esbonio i chi.

Beth yw ymchwiliad amddiffyn plant?

Fel arfer, bydd ymchwiliad amddiffyn plant yn dechrau am fod y plentyn / person ifanc, neu aelod o’r teulu, neu aelod o’r cyhoedd, neu berson proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant, o’r farn fod eich plentyn yn cael ei niweidio neu ei fod mewn perygl o niwed, yn cysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol neu‘r Heddlu i fynegi eu pryderon.

Mae gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion ddyletswydd i ymchwilio pan fyddant o’r farn y gallai plentyn fod mewn perygl o niwed. Rhaid i ni, yn ôl y gyfraith, ymchwilio i’r mater trwy ymchwilio i amgylchiadau eich plentyn a chymryd camau i sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel.

Pa fath o niwed?

Mae 4 prif fath o niwed sy’n cael eu disgrifio fel: -

  • Anaf corfforol i blentyn.
  • Cam-drin rhywiol.
  • Cam-drin emosiynol.
  • Esgeulustod.

Byddwn hefyd yn ymchwilio os yw plentyn yn byw gyda rhywun sydd wedi cam-drin plant yn y gorffennol.

Beth sy’n digwydd yn ystod ymchwiliad?

Os bydd rhywun yn dweud bod eich plentyn wedi’i niweidio mae’n debygol y bydd Gweithiwr Cymdeithasol a Heddwas yn galw gyda chi am sgwrs. Bydd Heddwas yn aelod o Uned Amddiffyn y Cyhoedd Heddlu Dyfed Powys. Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol a’r Heddwas wedi eu hyfforddi’n arbennig mewn cynnal ymchwiliadau amddiffyn plant.

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol / Heddwas yn eich hysbysu am yr hyn sydd wedi’i ddwyn i’w sylw, ond efallai na fydd modd iddyn nhw ddweud pwy a gysylltodd â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd angen i’r Gweithiwr Cymdeithasol / Heddwas siarad â’ch plentyn ac, o bosib, gyda phlant eraill yn eich cartref. Gallai’r cyfweliad â’ch plentyn gael ei gofnodi fel datganiad ysgrifenedig neu ei recordio ar fideo. Mae recordio ar fideo yn lleihau’r angen i siarad â’ch plentyn sawl gwaith ac, os bydd angen, gallai gael ei ddefnyddio mewn llys barn. Caiff eich plentyn ei annog i ddefnyddio ei eiriau ei hun yn y cyfweliad wrth adrodd am yr hyn sydd wedi digwydd. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, bydd trefniadau’n cael eu gwneud i chi, neu oedolyn addas arall, fod gyda’ch plentyn. Bydd Heddwas yn cadw’r fideo mewn man diogel.

Yn ogystal, bydd angen i’r Gweithiwr Cymdeithasol siarad â phobl, fel Ymwelydd Iechyd neu athro eich plentyn, a /neu Feddyg Teulu, sydd yn adnabod eich plentyn yn dda.

Efallai y bydd angen i chi ganiatáu i’ch plentyn gael archwiliad meddygol os credir ei fod ef / ei bod hi wedi cael niwed neu fod angen triniaeth feddygol arno / arni. Y person sy’n debygol o wneud hyn yng Ngheredigion ydy’r Paediatregydd Ymgynghorol, sydd â llawer o brofiad o weithio gyda phlant. Gan amlaf, byddwch yn gallu mynd gyda’ch plentyn.

Mae gennych chi / neu’ch plentyn yr hawl i wrthod archwiliad meddygol.

Mae gennych chi / neu’ch plentyn yr hawl i ofyn am feddyg gwrywaidd neu fenywaidd i ymgymryd â’r archwiliad.

A gaiff fy mhlentyn ei dynnu oddi wrthyf?

Mae hyn yn bryder mawr i deuluoedd yn aml. Yn y rhan fwyaf o achosion o gam-drin plant sy’n cael eu dwyn i’n sylw mae’r plant yn aros gartref gyda eu teuluoedd. Gan amlaf, mae’n well i’r plentyn a’r teulu os caiff problemau eu datrys gartref.

Uwchlaw popeth arall, diogelwch eich plentyn yw ein prif flaenoriaeth, ond cyfrifoldeb arall yw ceisio helpu teuluoedd i aros gyda’i gilydd.

Serch hynny, os yw Heddwas o’r farn bod plentyn mewn perygl uniongyrchol, gall ef / hi drefnu hebrwng y plentyn i ‘fan diogel’ am 72 awr. Gall hyn olygu aros gyda pherthynas, ffrind teulu, neu ofalydd maeth.

Os yw’r Gweithiwr Cymdeithasol o’r farn bod eich plentyn mewn perygl o niwed difrifol, gall y Gweithiwr Cymdeithasol gyflwyno cais i’r llys i warchod eich plentyn. Gan amlaf, cyn i’r llys benderfynu bod angen i rywun arall ofalu am eich plentyn, bydd cyfle i chi gyflwyno eich safbwynt i’r llys.

Beth yw fy hawliau?

Mae gennych yr hawl i gael eich gweld a chael gwrandawiad, ac i’ch safbwynt gael sylw dyladwy yn ystod yr archwiliad.

Mae gennych yr hawl i fod ynghlwm wrth yr hyn sy’n digwydd, a chael gwybod am benderfyniadau sy’n cael eu gwneud, oni bai i hyn fod yn anniogel neu yn anfantais i’r plentyn.

Mae gennych yr hawl i gyngor annibynnol gan gyfreithiwr neu gan rywun arall.

Mae gennych yr hawl i wrthod caniatâd i’ch plentyn gael ei hebrwng i gyfweliad, i gael archwiliad meddygol, a mynd i aros yn rhywle arall. Serch hynny, os cred y Gweithiwr Cymdeithasol a Heddwas y gallai hyn roi eich plentyn mewn perygl o niwed, gallant gyflwyno cais i’r llys i’ch penderfyniad gael ei wyrdroi.

Mae gennych yr hawl i gael gwybod ar bapur am ganlyniad yr archwiliad ar ôl iddo orffen.

Os ydych o’r farn na chawsoch eich trin yn gywir, mae gennych yr hawl i gwyno, ac i’ch cwyn gael sylw teg.

Gallai eich hawliau ddibynnu ar oedran y plentyn. Os yw eich plentyn yn ddigon hen i gytuno i gyfweliad a chael archwiliad meddygol, efallai na fydd gennych hawl i wrthod. Serch hynny, mae’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol am weithio mewn partneriaeth â rhieni, ac felly, oni bai fod rhesymau da dros beidio â gofyn am eich caniatâd, dylech ddisgwyl iddyn nhw ymgynghori â chi.

Beth os yw’r cyhuddiad yn anghywir neu’n faleisus?

Gall hyn ddigwydd weithiau, ac mae’n cael ei dderbyn fel rhywbeth a allai fod yn anodd ac yn annifyr dros ben. Serch hynny, rhaid gwneud ymchwiliadau er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn. Mae wastad meddwl agored gan y Gweithwyr Cymdeithasol a’r Heddweision sy’n cynnal yr ymchwiliad.

Beth os byddaf yn cael fy nghyhuddo o niweidio fy mhlentyn?

Os credir i chi gyflawni trosedd bydd yr heddlu yn cynnal cyfweliad ffurfiol â chi. Bydd eich hawliau’n cael eu hesbonio, a bydd hawl gennych i geisio am gyngor cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd ar ôl yr ymchwiliad?

Gall un neu ragor o’r canlynol ddigwydd: -

Ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.

Os byddwch yn cytuno, caiff amgylchiadau eich teulu eu hasesu, a chynllun cynghori a darparu gwasanaethau i chi a’ch teulu ei lunio.

Gallai cyfarfod o’r enw Cynhadledd Amddiffyn Plant gael ei drefnu er mwyn penderfynu ar y cam nesaf. Mae canllawiau ar gyfer rhieni a gofalwyr i Gynadleddau Amddiffyn Plant ar gael ar y wefan, a bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn anfon copi atoch.

Bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd dim ond mewn amgylchiadau eithriadol, a phan fydd angen amddiffyn eich plentyn.

Beth sy’n digwydd os nad saesneg yw fy iaith gyntaf?

Os byddwch am gynnal yr ymchwiliad yn y Gymraeg bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i drefnu hynny.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn trefnu cyfieithydd os yw’n gwybod nad y Gymraeg na’r Saesneg yw eich ieithoedd cyntaf. Gadewch i’r Gweithiwr Cymdeithasol wybod am unrhyw anghenion arbennig sydd gennych chi a’ch plentyn, fel y bydd modd sicrhau cyfathrebu mor effeithiol â phosib.

Beth allaf ei wneud os nad wyf yn hapus â’r ffordd dwi wedi cael fy nhrin?

Os byddwch am gwyno gofynnwch i’r Gweithiwr Cymdeithasol neu’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol am wybodaeth am gwynion:-

Y Swyddog Cwynion
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion.,
Minaeron,
Rhiwgoch,
Aberaeron.

Ffôn: 01545 574000
E-bost: complaints.dss@ceredigion.gov.uk

Cofiwch :

  • MAE GWEITHWYR PROFFESIYNOL YN GWYBOD MAI’R FFORDD ORAU, FEL ARFER, O FAGU PLANT YW GOFALU AMDANYN NHW O FEWN EU TEULUOEDD.
  • BWRIAD YR YMCHWILIAD YW GWEITHIO GYDA CHI GAN OFYN AM EICH CYDWEITHREDIAD ER MWYN AMDDIFFYN EICH PLENTYN.
  • OS GELLWCH WEITHIO GYDA’R BOBL SY’N HELPU CHI A’CH PLENTYN YNA BYDD EICH PLENTYN YN AROS YN DDIOGEL.

Ymhle y gallaf gael cyngor annibynnol a rhagor o wybodaeth?

  • Cyfreithiwr sydd yn aelod o Banel Plant Cymdeithas y Gyfraith – gwefan www.solicitors-online.com
  • Canolfan Cynghori leol Aberystwyth ar 01970 612817 neu Aberteifi ar 01239 613707.
  • Llinell Gymorth y Grŵp Hawliau Teulu - rhadffôn 0800 731 1696 (ar agor Llun - Gwener, 1.30 – 3.30 pm.) neu www.frg.org.uk