ENGLISH
Hafan

Plentyn neu Berson Ifanc

Amddiffyn Plant: Beth yw ei bwrpas?

I dy helpu di ddeall beth yw’r Broses Amddiffyn Plant, a dy ran DI ynddi. Dylai fod yn ddefnyddiol wrth dy helpu di i ddeall beth sy’n digwydd a pham ei fod yn digwydd.

Pam ydw i wedi derbyn copi o’r daflen yma?

Naill ai :
  1. am i ti ddweud wrth rywun yr wyt ti’n ymddiried ynddyn nhw dy fod yn cael dy niweidio
  2. neu efallai fod rhywun arall yn poeni am dy ddiogelwch neu dy les

Dyma gam cyntaf yr hyn dyn ni’n ei alw yn gyfnod yr Archwiliad.

Felly beth yw cyfnod yr archwiliad?

Bydd angen i weithiwr cymdeithasol neu heddwas siarad â thi am y pryderon yr wyt ti neu rywun arall wedi eu codi. Bydd hyn yn digwydd yn breifat, a gallai gael ei dapio ar fideo. Weithiau mae hyn yn golygu nad oes raid i ti sôn am y peth fwy nag unwaith.

Os bydd gennyt unrhyw gwestiynau, neu os nad wyt ti’n deall beth sy’n digwydd, mae gen ti’r hawl i ofyn. Yn dibynnu ar beth sy’n cael ei ddweud, gallai fod angen wedyn i ti weld meddyg a fydd yn dy archwilio.

Pwy arall fydd yngysylltiedig â’r peth?

Y gweithiwr cymdeithasol / heddwas a fydd eisiau siarad wedyn gyda dy deulu a phobl eraill sydd yn rhan o dy fywyd di; ac efallai gyda dy athro / athrawes ysgol neu dy feddyg.

Mae’r broses yn gyfrinachol. Mae hyn yn golygu na fyddwn ni’n cysylltu â neb ond y bobl mae’n rhaid siarad â nhw. Fydd dy ffrindiau ddim yn dod i wybod oni bai dy fod yn dewis dweud wrthyn nhw.

Beth fydd yn digwydd ar ôl hyn?

Gwaith y gweithiwr cymdeithasol / heddwas yw sicrhau dy fod di’n ddiogel. Os byddan nhw’n meddwl dy fod wedi cael dy niweidio gartref gan riant, gofalydd neu berthynas, efallai y bydd angen i ti aros mewn man diogel tra bod y broses o dy ddiogelu di yn mynd yn ei blaen. Bydd y gweithiwr cymdeithasol wedyn yn trefnu’r hyn dyn ni’n ei alw yn Gynhadledd Amddiffyn Plant.

Beth yw’r Gynhadledd Amddiffyn Plant?

Dyma gyfarfod y bydd y bobl y mae’r gweithiwr cymdeithasol / heddlu wedi siarad â nhw yn cael gwahoddiad iddo. mae gennyt yr hawl i fod yno fel sydd gan dy rieni / gofalwyr. Os na fyddi di am iddyn nhw fod yn y cyfarfod ar yr un pryd â thi mae gennyt yr hawl i ddweud hyn. Weithiau byddwn yn gofyn i aelodau’r teulu ddod ar wahân.

A allaf ddod â rhywun gennyf i’m cefnogi?

Mae llawer o bobl ifanc wedi poeni weithiau am hyn, ond mae gennyt yr hawl i gael rhywun i dy gefnogi yn y cyfarfod. Gall ffrind teulu dy helpu, neu gall rhywun annibynnol siarad drosot. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn dy hysbysu di am ddyddiad, amser a lleoliad dy gyfarfod. Efallai y bydd gwerth i ti feddwl ymlaen llaw am beth yr wyt ti’n gobeithio ei gael o’r cyfarfod.

Beth felly fyddyn digwyddyn y Gynhadledd Amddiffyn Plant?

Bydd Cadeirydd y Gynhadledd – dyma’r person sy’n llywio’r cyfarfod – yn cwrdd â thi a dy gefnogwr (os y byddi wedi dod ag un) yn union cyn y cyfarfod. Bydd ef neu hi yn rhoi papur i ti er mwyn i ti nodi unrhyw gwestiynau a allai fod gennyt ti. Bydd pawb yno yn cyflwyno eu hunain a bydd dy weithiwr cymdeithasol yn esbonio’r rhesymau dros gynnal y gynhadledd. Yna, bydd pawb yn ei dro yn sôn am beth maen nhw’n ei wybod am y rhesymau dros y gynhadledd.

A fyddaf yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chyflwyno fy safbwynt i?

BYDDI.

Cei gyfle i gyflwyno dy safbwynt i’r lleill, ac i anghytuno ag unrhyw beth yr wyt yn credu sy’n anghywir. Does dim rhaid i ti siarad os nad wyt ti’n dymuno, ond efallai y bydd hi’n well i ti gael gair gyda dy gefnogwr er mwyn iddo / iddi fedru siarad drosot ti, neu i dy helpu di i siarad. Efallai y byddai’n syniad da i ti roi dy safbwynt ar bapur cyn i ti fynd er mwyn iddyn nhw gael ei ddarllen i’r cyfarfod. Gelli hyd yn oed baratoi fideo i’w chwarae yn y cyfarfod.

Mae sawl ffordd o gael llais yn y cyfarfod hyd yn oed os na fyddi di yno. Os wnei di benderfynu peidio â mynd, bydd dy weithiwr cymdeithasol yn esbonio’r penderfyniadau a gafodd eu gwneud i ti, a bydd yn gofyn i ti a wyt ti am gopi o’r cofnodion (beth a gafodd ei ddweud a phwy a ddywedodd). Beth gaiff ei benderfynu yn y cyfarfod?

Bydd y cyfarfod yn penderfynu p’un ai wyt ti mewn perygl o niwed o hyd, a pha help sydd ei angen yn y dyfodol. Mae’n bosibl y byddant yn penderfynu:-

Nad oes angen gwneud dim byd arall, gan dy fod ti eisoes yn cael dy ddiogelu.

Y gallai fod angen rhoi dy enw ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, a fydd yn galluogi gweithiwr cymdeithasol i barhau i weithio gyda thi a dy deulu er mwyn sicrhau rhai newidiadau a fydd yn dy amddiffyn di yn y dyfodol. Dyma’r Cynllun Amddiffyn.

Efallai y bydd angen dy amddiffyn am gyfnod hir. Bydd camau’n cael eu cymryd os bydd y gynhadledd yn penderfynu nad wyt ti’n ddiogel yn y man lle ‘rwyt yn byw, a bod angen gofalu am dy les di.

Os na fyddi di’n sicr am unrhyw beth sydd wedi cael ei benderfynu mae’n bwysig i ti neu dy gefnogwr ofyn. dyma dy hawl.

Beth os byddaf am gwyno?

Os wyt ti’n anhapus ynghylch y gwaith y mae unrhyw berson sy’n gweithio gyda thi wedi’i wneud, mae gennyt hawl i gwyno. Mae modd gwneud hyn trwy’r ‘Drefn Gwyno’ – gofynna i weithiwr cymdeithasol neu ffonia un o’r rhifau ar waelod y daflen hon.

Ymhle y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Os oes rywbeth o hyd nad wyt ti’n ei ddeall, neu os bydd angen rhagor o wybodaeth arnat ti, gofynna i dy weithiwr cymdeithasol, i aelod o dy deulu, neu i rywun y gelli ymddiried ynddyn nhw. Gallai’r rhifau ffôn canlynol fod o help:-

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion

Yn ystod y dydd: 01545 574 000
Penwythnosau a chyda’r nos: 0845 6015392

Llinell Gymorth Amddiffyn Plant yr NSPCC:

Llinell gymorth 24 yn rhad ac am ddim ar gyfer unrhyw blentyn neu oedolyn sy’n poeni am gam-drin plentyn.
Ffôn: 0808 800 5000
Minicom/ffôn testun: 0800 056 0566
E bost: help@nspcc.org.uk

Childline:

Llinell gymorth 24 yn rhad ac am ddim ar gyfer plant a phobl ifanc sydd mewn perygl neu drafferth.
Ffôn: 0800 1111

Gweneud Cwyn neu Sylw:

Ffôn Swyddog Cwynion ar 01545 572672/572606 neu ebost complaints.dss@ceredigion.gov.uk